Omítky, betony, zdicí malta, podlahy

Franken Maxit s.r.o.maxit floor 4740 - epoxidový povrch / stěrka / nátěr

p
maxitfloor4740nuniversaljpg.jpg
  • epoxidový barevný povrch pro průmyslové i bytové prostory
  • vhodný jako pečetící nátěr na posypané EP a PU pryskyřice
  • dobrá krycí schopnost, hladká a lesklá povrchová úprava
  • povrchový systém dle OS 8 EN 1504-2
  • dobrá odolnost proti chemikáliím
  • v barvách podle maxit vzorníku pryskyřic EP + PU

Popis

maxit floor 4740 je dvousložková probarvená pryskyři-ce na bázi epoxidu.

Použití

maxit floor 4740 se používá jako povrchová vrstva na lité asfalty, betony nebo cementové potěry ve vnitřních i vnějších prostorech.
Vhodný pro mechanicky namáhané plochy v dílnách, skla-dech, výrobních prostorách apod.
Používá se pro vytváření nátěrů 0.5 mm a lze s ním vytvářet i drsné protiskluzové povrchy.
Dále se používá jako pečetící nátěr na plochách posypaných křemičitým pískem, a také pro renovaci starých nátěrů na bázi epoxidových pryskyřic.
Z maxit floor 4740 je možné vytvářet hladké vrstvy od 0,5 mm, nebo i drsné protiskluzové povrchy.

Vlastnosti

■ samonivelační
■ lze plnit
■ nepropustná vrstva
■ vodotěsný
■ dobrá odolnost vůči chemikáliím
■ pro vnitřní i vnější použití
■ odolný mechanickému namáhání
■ v mnoha barevných odstínech dle vzorníku RAL
■ vysoká vydatnost

Podklad

Beton, cementový potěr, ostatní podklady je třeba v konkrétních jednotlivých případech vyhodnotit.
Aplikace na betony s provzdušňovací přísadou může vést k tvorbě puchýřů a kaveren v povrchu.

Příprava podkladu

Podklady musí být nosné, suché a rovněž bez prachu, šlemů, uvolněných částic.
Oleje, mastnoty a jiné nečistoty, které působí jako separační vrstva, nejprve odstraňte důkladným očištěním.
Stará lepidla a zbytky nátěrů nebo povrchových vrstev musejí být odstraněny, trhliny na ploše uzavřeny.
Staré potěry je nutno zdrsnit podle podmínek staveniště pískováním granulátem, tryskáním kuličkami, případně broušením.
Podklad, na který má být povrch nanášen, musí být chráněn proti vzlínající vlhkosti (zpravidla izolace podle normy ČSN 73 0600, nebo DIN 18195, část 5 a 6).
Vlhkost potěru před nanášením maxit floor 4740 musí být nižší než 4 objemová procenta (měřeno přístrojem CM).
Povrchové plochy musí vykazovat povrchovou přídržnost minimálně 1,5 N/mm².
Podklad napenetrovat maxit floor 4710 N epoxidovou pene-traci nebo maxit floor 4715 N epoxidovou rychle-schnoucí penetraci. Dodržujte pokyny technického lis-tu jednotlivých penetrací.
Ke zlepšení přídržnosti mezivrstev je možno penetraci maxit floor 4710 / maxit floor 4715 N posypat cca 1.5 kg/m² křemičitého písku maxit floor 4936 zrnitosti 0.3 – 0.8 mm.

Všeobecné pokyny

Související plochy vždy natírat stejnou výrobní šarží (viz etiketa).
Doby zpracovatelnosti, možnost přecházení, spotřeba a případně stupeň plnění závisejí na teplotě a vztahují se na 20° C.
Relativní vlhkost vzduch v průběhu nanášení a 24 hodin po nanesení musí být < 75 %;
Polyuretanové a epoxidové pryskyřice nejsou při účinku UV záření a povětrnostních vlivů trvale barevně stálé;
Odborné čištění a péče se kladně projevují na životnosti vrs-tev a konečných uzavíracích nátěrů.
Teplota podkladu musí být při provádění a 7 dní po provede-ní minimálně 3° C nad teplotou rosného bodu.

Namíchání pryskyřice

maxit floor 4740 se dodává ve dvou složkách (složka A = pryskyřice a složka B = tužidlo) v předepsaném směšovacím poměru.
Materiál se připravuje intenzívním strojovým mícháním.
Složka A se promíchá a beze zbytku se do ní přidá složka B. Ihned následuje důkladné smíchání elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami (např. vrtačka s míchadlem), a to tak dlouho, až je dosaženo homogenní směsi (2 - 3 minuty).
Následně je nutné materiál přelít do prázdné nádoby a znovu promíchat. Tento krok zabraňuje aplikování nerozmíchaného materiálu ode dna nádoby na podkladní konstrukci.
Pro tloušťky vrstev od 0.5 – 1.5 mm se epoxidový povrch zpracovává neplněný.
Pro tloušťky vrstev od cca 1.5 mm až do 5mm se epoxidový povrch po promíchání plní v poměru 1 díl maxit floor 4740 : až 0.5 dílům maxit floor 4935 plnící písek 0.1 – 0.4 mm.

Zpracování

maxit floor 4740 nalít na připravený podklad, rovno-měrně rozdělit a srovnat do požadované vrstvy ozubenou stěrkou - raklí.
Vždy pracovat metodou čerstvá do čerstvé, aby se předešlo viditelnému napojení.

Tloušťka vrstvy je daná velikostí ozubení.
Nanesený povrch se do 10 – 15 minut od namíchání musí upravit odvzdušňovacím válcem.
Pro vytvoření drsných nebo dekorativních povrchů se čerstvě nanesený povrch po celé ploše posype požadovaným druhem posypu.
V těchto případech se řiďte doporučenými systémovými skladbami maxit. viz www.maxit.cz.
Prvních 7 dnů chránit povrch před zasažením vodou.

Nanášení dalších vrstev

V případě potřeby je možné na hotový povrch nanést matovací nátěr.
Časový odstup mezi nanesením povrchu a konečným uzavře-ním povrchu např. s maxit floor 4774 N Mattierungsfinish je minimálně 14 hodin, maximálně 24 hodin při 20° C.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech je možno výrobek skladovat v suchých a temperovaných prostorech chráněný před přímým slunečním zářením (ne pod +10°C a přes 30°C) po dobu 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní pokyny

Při přelívání používat ochranné brýle. Používat pracovní oděvy a rukavice. K výrobku je na vyžádání bezpečnostní list, nebo si jej můžete stáhnout z interne-tu; dodržujte také pokyny na obalech.

Související dokumenty

Bezpečnostní list

Právní upozornění

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony

 

Soubory ke stažení:

pdf  Technický list
240x240png.png